logo
 
zoek
    print
 
 

Muziekleven, organisatie


 
 
 
 
Verboden muziek, brief Hoofd afd. Muziek DVK, z.d.
"...dat het niet geoorloofd is werken van joden of door hen bewerkte muziekstukken ten gehoore te brengen. In verband met de huidige omstandigheden mogen composities van of bewerkingen door Engelsche, Amerkikaansche, Russische en Poolsche componisten (uitgezonderd Chopin) niet worden uitgevoerd." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156g)
 
Nota voor den Secretaris-Generaal [DVK], 7 februari 1941
"Het is voor de orkesten van het grootste belang, dat zij niet midden inhet loopende winterseizoen van een min of meer groot gedeelte van hun leden worden beroofd." (Bron: NIOD, archief DVK/102/2c)
 
Betr. Mitarbeiter jüdischen Blutes, 4 april 1941
"An den Rijks-Radio-Omroep. [...] ...über die Meldepflicht von Personen, die ganz oder teilweise jüdisches Blutes sind vom 13 Jaruar 1941 dürfen nicht in den Staatsrundfunk übernommen werden." (Bron: NIOD, archief DVK/102/97e)
 
Begripsdefinitie jazz, brief DVK, 19 april 1941
Brief DVK aan de Sydney Welsh Band. "Voor jazz kunt u zich aan deze definitie houden: zuivere negermuziek, door negers al improviserende gespeeld. Deze kunst verstaat de niet-neger niet. Hij improviseert niet en als hij het doet, irriteert hij slechts, en deze slechte imitatie, waarbij het doorgaans neerkomt op verwrongen klanknabootsing en accentueeren van de on-westersche technieken van vibrato, glissando, cercare enz., verwerpen wij." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156g)
 
Nota voor het Hoofd van de Afdeeling Muziek, ong. 2 mei 1941
"Ik vestig Uwe aandacht op het volgende. Op last van de Duitsche autoriteiten wordt op een zeer scherpe en consequente wijze de omroep geariseerd. [...] Ik acht een strikt en consequent doorgevoerde ariseringspolitiek het eenige juiste om aan de funeste jodeninvloed te ontkomen'." (Bron: NIOD, archief DVK/102/97e)
 
Nederlandse Kultuurkamer, verordening, 25 november 1941

"De Nederl. Kultuurkamer omvat zes gilden. Wie er lid van moeten zijn." Verordening gepubliceerd in De Telegraaf.

 
Niederländische Komponisten, indeling, z.d.
" Alle hier angeführten Komponisten sind bedeutend, die Bedeuting ist eingeteilt in Klassen I, II, III." (Bron: NIOD, archief Nederlandsche Kultuurkamer/104)
 
Richtlinien über die Veröffentlichung jüdischen und andren Kulturgutes [z.d.]
"Anbei überende ich Ihnen ein Exemplar der 'Richtlinien über die Veröffentlichung jüdischen und andren Kulturgutes' wie diese von dem generalsekretär unterzeichnet wurden. [De Ranitz]" (Bron: NIOD, archief DVK/102)
 
Frontzorg concert, aankondiging, 18 november 1941
Aankondiging. (Bron: collectie Herman Openneer)
 
Bepalingen verboden jazz en swing, DVK, 1942

"Deze bepalingen beoogen de volledige uitroeing van de primitieve, negersche (vreemd-rassige) invloeden op de amusements- en dansmuziek, invloeden die het cultuurpeil voornamelijk van de jeugd van ons volk naar beneden halen, en door denomgang met bastaardmuziek haar smaak voor het goede bederven. [...] Verboden is dus het gebruik van: overmatig protamento en glissando, opgesleepte inzet (whip), overmatig vibrato, ..." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156g)

 
Goedkeuring muziekprogramma's, Binnenlandse Zaken, 4 januari 1943
"...heeft het Rijkscommissariaat aan dit Departement opgedragen er voor te waken dat in het bezette Nederlandsche gebied  geen door Joden gecomponeerde of bewerkte muziek ten gehoore wordt gebracht en evenmin muziek van componisten, die statsburgers zijn van landen, welke thans nog acitef aan den strijd tegen dens asmogendheden deel nemen, met inbegrip van Polen. Muziek van Chopin is echter wel toegelaten." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156g)
 
Protestbrief van o.m. Jacques van Tol aan de NSB, 21 juni 1943
"Dit betreft de betreurenswaardige benoeming van den Heer J. Wolters tot waarnemend Hoofd van de afdeeling Theater en Dans van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten. [...] De opvattingen van den Heer Wolters zijn ons bekend van voor den oorlog, en worden door vrijwel niemand van ons gedeeld. In het schema van den Heer Wolters is geen plaats voor amusement zonder meer, en voor den lach om der wille van het lachen." (Bron: NIOD, archief DVK/102/185j)
 
Brief Rijkscommissariaat uitsluiten Van Anrooy, 1 februari 1944
"Anbei das Februar-Programm des Concertgebouw-Orchesters. Ich bitte, zu veranlassen, daβ entsprechend meiner Mitteilung vom 22.1.44 die Komposition von Peter v. Anrooy am 16. und 18. Februar abgesetzt wird. (Bron: NIOD, archief DVK/102/162Cg)
 
Bepalingen spelen Nederlandse muziek, verordening DVK, 1944-1945
"Het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten.... [...] heeft bepaald dat de Nederlandsche solisten in het seizoen 1944/'45 bij meervoudig optreden met orkest: a. op ten minste de helft hunner concerten per concert één Nederlandsch werk ten gehoore moeten brengen. [...] a. ten minsten 20% van den beschikbare tijd (met een minimum van 20 minuten) aan Nederlandsche muziek moeten wijden." (Bron: NIOD, archief DVK/102/160e