logo
 
zoek
    print
 
 

Joodsch Symfonie-Orkest, arisering orkesten

Nota: ontslag aan joden, 23 januari 1941
"Nu Mr. Visser namens de Joodsche gemeenschap onwillig blijkt het initiatief te nemen voor een eigen Joosche cultuurgemeenschap, schijnt er niets anders over te blijven dan dat de Joden uit de orkesten officeel ontslagen worden per einde van het winterseizoen 1940-1941." (Bron: NIOD, archief DVK/102/2c)
 
Arisering orkesten, brief DVK, 17 april 1941
"De Duitsche overheid zal zeer spoedig een verordening uitvaardigen, waardoor het aan door deze autoriteiten als joden beschouwde personen verboden is, cultuurwerk te verrichten of te bemiddelen anders dan binnen een joodsche cultuurgemeenschap." (Bron: NIOD, archief DVK/102/162d)
 
Joods Symfonie-Orkest, brief Rijkscommissariaat, 18 juni 1941
"...der die Gründung eines rein jüdischen Orchesters vorsieht, einverstanden erklärt, jedoch zur Auflage gemacht, dass die Beschäftigung des Orchesters nur einem rien jüdischen Audirotium stattfinden darf..." (Bron: NIOD, archief DVK/102/162)
 
Ontslaan joodse orkestleden, brief DVK, z.d. (1941)

"Na verzending van mijn 'Richtlijnen bij het ontslag der Joden' is mij gebleken, dat bij verschillende orkesten de joodsche orkestleden nog contractueel verbonden zijn voor korteren of langeren tijd. [...] Ook zal het noodzakelijk zijn, dat de joodsche orkestleden terstond solliciteren naar het op te richten Joodsch Orkest." (Bron: NIOD, archief DVK/102/162)

 
Joodsch Symfonie-Orkest, artikel
Het Joodsch Symfonieorkest, Jannetje Koelewijn, Pauline Micheels; Vrij Nederland, 26 oktober 1991
 
 
Joodsch Symfonie-Orkest, contract Rosa Spier, 7 oktober 1941
"Op verzoek van ondergetekende ter andere zyde zal deze overeenkomst automatisch vervallen, indien Mevrouw Rosa Spier vóór beëindiging deze overeenkomst naar het buitenland mocht vertrekken." (Bron: NIOD, archief Van Leer-Stichting/181a)
 
Joodsch Symfonie-Orkest: gesprek met Louis van der Hak

De onvergetelijke klanken van het Joodsch Symfonie Orkest, gesprek met oud-orkestlid Louis van der Hak door Karlien Dijkstra.

 
Joods Kamerorkest, programma 5 januari 1942
(Bron: NIOD, archief Joodse Orkesten)
 
 
Tekort musici door arisering, brief DVK, 12 juni 1942
"Het tekort aan goede orkestmusici, ontstaan door de ariseering der orkesten, dreigt thans nog grootere vormen aan te nemen, wanneer in verband met de Kultuurkamerverordening nog een aantal joodsch-vermaagschapte personen uit de orkesten zal moeten verdwijnen." (Bron: NIOD, archief DVK/102/162d)
 
Joodsch Symfonie-Orkest, brief bestuur over opheffing, 24 juli 1942
"Overeenkomstig de U destijds door bemiddeling der Orkest-Commissie verstrekte mededeeling zullen er ná 1 Augustus a.s. voorhands geen concerten meer worden gegeven. [...] Het Orkest gaat gedurende de maand Augustus met onbetaalde vakantie. [getekend: Paul Cronheim]" (Bron: NIOD, archief Joodse Orkesten)
 
Joodsch Symfonie-Orkest, instrumenten voor kampen, 6 april 1943
"Door den Voorzitter van de Joodsche Raad werd ons [Van Leer] medegedeeld, dat in de kampen te Vught en Westerbork orkesten in oprichting zijn, in welke orkesten, naar wij vernemen, ook leden van ons ensemble, voor zoover zij zich in deze kampen bevinden, worden opgenomen. Het ligt in de bedoeling deze orkesten uit te breiden, en te dien einde hebben de Commandanten van de genoemde kampen aan den Joodschen Raad opgedragen er voor te zorgen, dat zooveel mogelijk instrumenten, muziek in standaards ter beschikking zullen worden gesteld." (Bron: NIOD, archief Van Leer-Stichting/181a)